Stadgar

Vid årstämman 13 mars 2014 beslutades att minska antalet styrelseledamöter, vilket innebär att §5 har en ny lydelse.
”§ 5 Styrelsesäte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Örebro kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen sammansättning skall bestå av
representant/er från bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 samt av representant/er för
egen ägda fastigheter.

Här kan du ta del av stadgarna för samfälligheten.
(Klicka här för att läsa)

Kommentarer och förklaringar till stadgarna
(Klicka här för att läsa)