Information om vår samfällighetsförening

VAD ÄR EN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING?

  •  Samfälligheten Örebrohus 18 är en samfällighetsförening som vi äger tillsammans.
  • Genom att köpa en bostad i området blir man medlem i föreningen och därmed delägare.
  • Vi förvaltar området tillsammans.
  • Vi styr den ekonomiska planeringen själva och bestämmer därmed den årsavgift (hyra) som medlemmarna ska betalas för att täcka föreningens utgifter.

________________________________________

DEN FÖRENINGSSTÄMMA/ÅRSMÖTE GENOMFÖRS UNDER MARS MÅNAD

Det är ett tillfälle där man blickar tillbaka på året som gått och tillsammans bestämmer hur det kommande året ska mötas.

Där diskuteras och granskas styrelsens förvaltning av samfällighetens tillgångar och där beslutas om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med.

Budgeten presenteras och fastställs.

En ny styrelse och övriga förtroendevalda utses

Alla medlemmar kan lämna förslag, motioner, eller ställa frågor till stämman.

Motioner ska lämnas till styrelsen under januari månad, 1 jan – 31 jan.

Den valda styrelsen ansvarar sedan för ”skötseln” av samfälligheten under verksamhetsåret, fram till nästa stämma.

Styrelsen har regelbundna sammanträden och önskar gärna att få förslag, frågor eller synpunkter.

Alla utgifter – Lån, sophämtning, vatten, snöröjning, etc hjälps vi åt att betala, genom månadsavgiften till samfälligheten.

________________________________________

ATT BO I SAMFÄLLIGHET

De som är medlemmarna i en samfällighetsförening som äger alla gemensamma byggnader och marken. Man bestämmer gemensamt över samfällighetens ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot samfälligheten delas av de boende tillsammans. ____________________________________

FÖRENINGSLOKALEN

Föreningslokalen ligger vid tvättstugan och används bl.a. till styrelsesammanträden och studieverksamhet.

Behöver Du någon gång extra utrymme för ett möte, bjudning eller dylikt så går det bra att låna föreningslokalen kostnadsfritt.

Du kan även låna bord och stolar vid behov.

________________________________________

GARAGE/TRAFIK/HUSVAGNAR/HUSBILAR/SLÄPKÄRROR

Trafikmiljön har planerats så att biltrafiken i området är avskild från gång- och cykelvägar. Det innebär att det endast i undantagsfall är tillåtet att köra bil fram till din bostad.

Om du eller föreningen anlitar hantverkare/entreprenörer så informera/avtala om reglerna för att köra bil i området.

Mopedåkning är inte tillåten på gång- & cykelvägarna.

Post Nord kör bil i området vilket gör att vi inte bör lämna bilen utan uppsikt när de förväntas dela ut post.

Kom ihåg att låsa garaget!

Om Du inte låser så utsätter Du inte bara Din egendom för en stor stöldrisk, utan även de övrigas som använder garaget.

Ang försäkring av det som förvaras i garagen så är det den boendes hemförsäkring som täcker detta. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare information.

  • Bensin, lösningsvätskor, målarfärg, gasol eller svetstuber får inte förvaras i garagen.
  • I garagen får det inte bedrivas affärsmässig verksamhet.
  • Vintertid ska vi själva skotta ½ meter framför garageportarna.

Biltvätt inom området är ej tillåtet p.g.a. miljöhänsyn.

Rester av tvättmedel etc. kan skada dagvattnet om tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna. P.g.a. detta säger Miljö och hälsoskyddsförvaltningen att biltvätt ska ske på därför avsedd plats med oljeavskiljare. Därför kan inte tillåtas biltvätt inom området.

Tillfällig uppställning av husvagnar/husbilar/släpkärror eller icke kördugliga bilar är tillåten max 7 dagar i följd.

För långtidsparkering finns 9 st platser att hyra.

Anmälan om intresse för långtidsparkeringsplats görs till styrelsen/sekreteraren.. Föreningen har beviljats bygglov för dessa. Platserna är markerade och numrerade från 1-9. De är förlagda i nära anslutning till containerns plats. Föreningen ansvarar på intet sätt för uppställda fordon utan hyr endast ut uppställningsplatserna. Platsen hyrs årsvis, 1/7-30/6. Det finns inte tillgång till elström. All övrig uppställning av husvagnar inom området är inte tillåten.

Stäng inte av fläkten i garagen!

Det måste vara på för att avfukta luften. Om de inte fungerar felanmäl detta till vår fastighetsskötare.

________________________________________

LEKPLATSER

Vi har ett antal lekplatser och sandlådor i området. Alla lekplatser är öppna för alla oavsett var i området man bor.

Enligt gällande direktiv så inspekteras lekplatsutrustningen regelbundet för att undvika faror. Sanden i sandlådorna byts regelbundet.

Har du önskemål om annan lekutrustning eller andra synpunkter så hör av dig till styrelsen.

________________________________________

REDSKAPSFÖRRÅD

Inom området finns 3 st gemensamma redskapsförråd i garagelängorna Förråden är färgmärkta liksom de verktyg som ska finnas där.

Lägenhetsnycklarna passar till de båda allmänna förråden.

Förråd nr 46 78 113
Märkning Blå Gul Rött

I redskapsförråden finns krattor, stegar, spadar mm. enl. förteckning inne i resp. förråd. Vissa redskap finns endast i ett förråd.

 Kom ihåg att göra rent verktygen efter Dig och att anmäla till områdesansvariga/husvärdar om något går sönder och behöver repareras eller ersättas.

Gräsklippare, häcksax och vertikalskärare kan du vid behov låna av samfälligheten.

Önskar Du att vi ska ha något som inte finns idag så säg till!

________________________________________

STÄDDAGAR

Samfälligheten har beslutat att vi själva ska ansvara för skötseln av våra gemensamma planteringar, samt vissa reparationer av vår gemensamma egendom. Detta beslut har främst en ekonomisk grund men det ger även oss boende en möjlighet att umgås. Den ekonomiska besparingen beräknas till ca 100 000 kronor per städdag genom att vi själva utför arbetet.

Vi har fastställt 2 dagar då den huvudsakliga delen av arbetet utförs, ”städdagar”. De hålls som regel i slutet maj och i månadsskiftet september/oktober.

Den som av någon anledning inte kan delta ska kontakta styrelsen. Det finns uppgifter för alla, var och en bidrar med insats efter förmåga.