Meny samfällighetsföreningen:

Att veta

Samfällighets
föreningen

Bra att veta om vår samfällighetsförening:

Gräsklippning/Snöröjning

Gräsklippning av föreningens grönytor utförs av Trädgårdstjänst, Örebro.
Snöröjning/sandning utförs av Bo Lindgren, Dylta Bruk.

Hushållssopor/Grovsopor

Hushållssopor:
Det finns gemensamma sopkärl, under tak, fördelade på 5 platser i föreningen. Dessa töms 1gång/vecka.

Grovsopor:
Byggavfall och grovsopor kan under året lämnas till kommunens anläggningar för detta, vid Hovstarondellen, Mellringe eller Atleverken.
För information ring 019/21 10 00 eller se www.orebro.se/avfall.

Vi sorterar avfall:
Kompost läggs i särskild behållare.
Container för retur av wellpapp resp. tidningspapper har placerats i området. Om containern är full så ställ inget vid sidan om!

Miljöfarligt avfall:
Det ska lämnas till kommunens anläggningar för detta, vid Hovstarondellen, Mellringe eller Atleverken.
För information ring 019/21 10 00 eller se www.orebro.se/avfall. Ex bilbatterier, färgburkar med färg i, olja, bensin.

Trädgårdsavfall:
Det ska lämnas vid någon av kommunens kompostanläggningar, det finns en bl.a. Hovstarondellen.

Takfläktarna för inomhusventilationen

Samfälligheten tillhandahåller service vid behov på takfläktarna för inomhusventilationen i våra hus

Det är mycket viktigt för inomhusklimatet att takfläktarna fungerar på rätt sätt. Samfälligheten har därför tagit över det lager av utbytesfläktar som bostadsrättsföreningen haft ansvar för.

Om det uppstår problem med din fläkt, felanmäl detta. Du får hjälp av Kennert F eller Ronny S. (Du hittar kontaktuppgifter under styrelsen i menyn)

Vi har ett aktivt utsug i våra lägenheter med en fläkt på taket.
”Köksfläkten” är ingen aktiv fläkt utan bara en kåpa där man kan variera öppningen och på så sätt få ett ökat sug när man lagar mat.
En s.k. Alliance-fläkt kan användas, den samarbetar med takläkten.
Denna typ av köksfläktar är monterade i F-husen.

Ventilerna i lägenheten ska vara fast inställda och inte ändras. Om man ökar öppningen på någon, ex i badrummet eller garderob, så ändras balansen mellan ventilerna och det kan resultera i sämre sugverkan i andra utrymmen.

OBS!
I flerfamiljshusen delar fyra lägenheter på en takfläkt. Det innebär att om någon ändrar ventilöppningen i sin lägenhet så påverkas sugverkan även i övriga lägenheter som delar samma takfläkt.

Varför ventilation via takfläkt?
I äldre hus så byts luften ut via naturligt drag men i våra moderna bostäder, som är mycket täta, så finns det inget sådant naturligt drag utan vi måste aktivt se till att byta luften.
Orsaken till varför man måste byta luft är inte bara för komforten, det är också mycket viktigt för att det inte ska uppstå fuktskador. Samtidigt som luften aktivt måste sugas ut via fläkten på taket så måste den ju ersättas. Det sker via öppningarna ovanför våra fönster.
De måste alltid vara öppna annars sugs luften i andra vägar ex via en otät ytterdörr.

Rengöring av imkanaler Upphandlas gemensamt för att undvika dyra kostnader.

TV/Bredband/IP telefoni via fiber

I området har Telia installerat fiberkabel för TV/Bredband/IP telefoni till alla hushåll. Nedanstående ingår i avgiften till samfällighetsföreningen.

• TV basutbud ingår.
Om felanmälan/support ring Telia 020-202070 .

• Bredband 100/100 ingår.

• IP telefoni ingår

• Koder TV & Bredband finns hos Kennert Falk.

• Utrustning, router mm tillhör fastigheten och får ej tas med vid avflyttning.

Tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan är i första hand avsedd för de boende i flerfamiljshusen, vars lägenheter inte är utrustade med tvättstuga. Tvättstugan får genom ett avtal även användas av boende i bostadsrättsföreningen Örebrohus 16.

Grovtvättmaskin och mangel får användas av alla boende i området, även vid tillfälliga fel på de egna maskinerna får övriga tvättmaskiner användas. Om Du som inte bor i flerfamiljshusen vill ha nyckel till tvättstugan kan Du kontakta någon i styrelsen för att göra en egen en kopia.

• Efter tvätt skall golven sopas och torkas samt maskinerna rengöras. Eftersom vi inte har någon som städar i tvättstugan så måste alla ta sitt ansvar.

• Anteckna alltid gatuadress vid tvättbokning.
Den antecknade tvättiden måste förbrukas innan ny tid bokas.

• Har tvättmaskinerna ej tagits i bruk 15 minuter efter bokad tvättid får maskinerna användas av annan. Vid lite tvätt skall torkskåpet användas i stället för torkrummet. Det spar energi.

• Torkrummet för disponeras högst 45 minuter efter tvättidens utgång.

• Tvätt nedsmutsad med lösningsmedel, fotogen mm får ej tvättas i maskinerna.

• Färgning av kläder i maskinerna är ej heller tillåtet.

• Rökning i tvättstugan är förbjudet.

Vid fel på maskinerna skall felanmälan göras till Örebro Tvättmaskinservice tfn 019/13 34 00.

Trafikmiljön

Trafikmiljön har planerats så att biltrafiken i området är avskild från gång- och cykelvägar. Det innebär att det endast i undantagsfall är tillåtet att köra bil fram till din bostad.

Om du eller föreningen anlitar hantverkare/entreprenörer så informera/avtala om reglerna för att köra bil i området.

Mopedåkning är inte tillåten på gång- & cykelvägarna.

Post Nord kör bil i området vilket gör att vi inte bör lämna bilen utan uppsikt när de förväntas dela ut post.

Kom ihåg att låsa garaget!

Om Du inte låser så utsätter Du inte bara Din egendom för en stor stöldrisk, utan även de övrigas som använder garaget.

Angående försäkring av det som förvaras i garagen så är det den boendes hemförsäkring som täcker detta. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare information.

  • Bensin, lösningsvätskor, målarfärg, gasol eller svetstuber får inte förvaras i garagen.
  • I garagen får det inte bedrivas affärsmässig verksamhet.
  • Vintertid ska vi själva skotta ½ meter framför garageportarna.

Biltvätt inom området är ej tillåtet p.g.a. miljöhänsyn.

Rester av tvättmedel etc. kan skada dagvattnet om tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna. P.g.a. detta säger Miljö och hälsoskyddsförvaltningen att biltvätt ska ske på därför avsedd plats med oljeavskiljare. Därför kan inte tillåtas biltvätt inom området.

Tillfällig uppställning av husvagnar/husbilar/släpkärror eller icke kördugliga bilar är tillåten max 7 dagar i följd.

För långtidsparkering finns 9 st platser att hyra.

Anmälan om intresse för långtidsparkeringsplats görs till styrelsen/sekreteraren.. Föreningen har beviljats bygglov för dessa. Platserna är markerade och numrerade från 1-9. De är förlagda i nära anslutning till containerns plats. Föreningen ansvarar på intet sätt för uppställda fordon utan hyr endast ut uppställningsplatserna. Platsen hyrs årsvis, 1/7-30/6. Det finns inte tillgång till elström. All övrig uppställning av husvagnar inom området är inte tillåten.

Stäng inte av fläkten i garagen!

Det måste vara på för att avfukta luften. Om de inte fungerar fel anmäl detta till vår fastighetsskötare.

Redskapsförråd

Inom området finns 3 st gemensamma redskapsförråd i garagelängorna Förråden är färgmärkta liksom de verktyg som ska finnas där.

Lägenhetsnycklarna passar till de båda allmänna förråden.

Förråd nr 46, 78 & 113

Märkning Blå Gul Rött

I redskapsförråden finns krattor, stegar, spadar mm. enl. förteckning inne i resp. förråd. Vissa redskap finns endast i ett förråd.

Kom ihåg att göra rent verktygen efter Dig och att anmäla till områdesansvariga/husvärdar om något går sönder och behöver repareras eller ersättas.

Gräsklippare, häcksax och vertikal skärare kan du vid behov låna av samfälligheten.

Önskar Du att vi ska ha något som inte finns idag så säg till!

Lekplatser

Vi har ett antal lekplatser och sandlådor i området. Alla lekplatser är öppna för alla oavsett var i området man bor.

Enligt gällande direktiv så inspekteras lekplatsutrustningen regelbundet för att undvika faror. Sanden i sandlådorna byts regelbundet.

Har du önskemål om annan lekutrustning eller andra synpunkter så hör av dig till styrelsen.

Städdagar

Samfälligheten har beslutat att vi själva ska ansvara för skötseln av våra gemensamma planteringar, samt vissa reparationer av vår gemensamma egendom. Detta beslut har främst en ekonomisk grund men det ger även oss boende en möjlighet att umgås. Den ekonomiska besparingen beräknas till ca 100 000 kronor per städdag genom att vi själva utför arbetet.

Vi har fastställt 2 dagar då den huvudsakliga delen av arbetet utförs, ”städdagar”. De hålls som regel i slutet maj och i månadsskiftet september/oktober.

Den som av någon anledning inte kan delta ska kontakta styrelsen. Det finns uppgifter för alla, var och en bidrar med insats efter förmåga.

Föreningslokalen

Föreningslokalen ligger vid tvättstugan och används bl.a. till styrelsesammanträden och studieverksamhet.

Behöver Du någon gång extra utrymme för ett möte, bjudning eller dylikt så går det bra att låna föreningslokalen kostnadsfritt.

Du kan även låna bord och stolar vid behov

Info om vår samfällighetsförening

VAD ÄR EN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING?

  • Samfälligheten Örebrohus 18 är en samfällighetsförening som vi äger tillsammans.
  • Genom att köpa en bostad i området blir man medlem i föreningen och därmed delägare.
  • Vi förvaltar området tillsammans.
  • Vi styr den ekonomiska planeringen själva och bestämmer därmed den årsavgift (hyra) som medlemmarna ska betalas för att täcka föreningens utgifter.
Föreningsstämma / Årsmöte

Det är ett tillfälle där man blickar tillbaka på året som gått och tillsammans bestämmer hur det kommande året ska mötas och den genomförs under mars månad.

Där diskuteras och granskas styrelsens förvaltning av samfällighetens tillgångar och där beslutas om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med.

Budgeten presenteras och fastställs.

En ny styrelse och övriga förtroendevalda utses

Alla medlemmar kan lämna förslag, motioner, eller ställa frågor till stämman.

Motioner ska lämnas till styrelsen under januari månad, 1 jan – 31 jan.

Den valda styrelsen ansvarar sedan för ”skötseln” av samfälligheten under verksamhetsåret, fram till nästa stämma.

Styrelsen har regelbundna sammanträden och önskar gärna att få förslag, frågor eller synpunkter.

Alla utgifter – Lån, sophämtning, vatten, snöröjning, etc hjälps vi åt att betala, genom månadsavgiften till samfälligheten.

Att bo i samfällighet

De som är medlemmarna i en samfällighetsförening som äger alla gemensamma byggnader och marken. Man bestämmer gemensamt över samfällighetens ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot samfälligheten delas av de boende tillsammans.

Boule

Alla är välkomna att spela! Föreningen har en egen bouleplan med tre stycken banor. Den ligger invid fotbollsplanen, i östra delen av området. Hur går det till? – Introduktion klicka här för pdf fil.

Klot och annan utrustning finns att låna! De ligger i den i blå lådan vid sidan av planen, din nyckel till din ytterdörr passar i hänglåset.

 

Grannsamverkan

Vi är med i grannsamverkan och du kan läsa mer om detta här.

https://samverkanmotbrott.se

Vår kontaktperson mot myndigheten är Kennert Falk.